Regulamin

Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

§1. Definicje.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 2. ALAB - ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040890, NIP 522-000-02-17, REGON 008105218, o kapitale zakładowym w wysokości 1.069.582,00, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy o Działalności Leczniczej; wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000007384;
 3. Hasło i login - Hasło i login - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika lub Pacjenta w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Pacjenta. Login i hasło powinno spełniać warunki bezpieczeństwa w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte, długości hasła, także w formularzu założenia Konta Pacjenta i formularzu zmiany hasła (w przypadku zmiany hasła);
 4. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.alab.pl będący własnością ALAB, za pośrednictwem, którego Użytkownik może, w szczególności złożyć Zamówienie na Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 5. Użytkownik - Konsument, każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat) zamierzająca zawrzeć umowę lub zawierająca umowę na korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu;
 6. Pacjent - osoba fizyczna, wskazana w chwili składania Zamówienia na rzecz, której wykonana ma zostać Usługa;
 7. Usługa - usługa dostępna dla Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
 8. Usługa informacyjna - Usługa polegająca na udostepnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu, w tym możliwością zapoznania się z zakresem Usług świadczonych przez ALAB w Serwisie;
 9. Wizyta domowa - wizyta poza Punktem Pobrań w miejscu wskazanym przez ALAB, w szczególności co do miejscowości, daty i godziny wizyty, w ramach której świadczone mogą być Usługi wskazane w Serwisie z chwilą składania Zamówienia, pod adresem wskazanym przez Użytkownika na rzecz Pacjenta;
 10. Usługa Pielęgniarska - usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym pobrania materiału biologicznego dla potrzeb wykonania Badania i/lub Pakietu badań lub wykonaniu innych usług wskazanych w Serwisie przez pielęgniarkę lub położną zgodnie z Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej na zasadach określonych w Regulaminie lub inne uprawnione osoby;
 11. Konsultacje lekarskie - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na nieodpłatnym udzieleniu dostępu w ramach Serwisu do profilu lekarza i/lub kalendarza i umożliwieniu Użytkownikom umówienie na odpłatne Świadczenia zdrowotne realizowane przez Świadczeniodawców (podmioty trzecie) lub bezpośrednio przez lekarzy ALAB.
 12. Świadczeniodawca - podmiot trzeci, podmiot medyczny organizujący i/lub realizujący Konsultacje lekarskie bezpośrednio na rzecz Pacjentów, na podstawie osobnej umowy zawieranej przez Pacjenta a Świadczeniodawcę na podstawie osobnych treści regulaminów, zgód i oświadczeń.
 13. Mobilna Usługa Pielęgniarska - Usługa Pielęgniarska realizowana w ramach Wizyty domowej;
 14. Badanie - usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu badania laboratoryjnego realizowanego przez ALAB zgodnie z Ustawą o Medycynie Laboratoryjnej na zasadach określonych w Regulaminie zakończona udostępnieniem Wyniku badań;
 15. Pakiet badań - usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu wybranej przez Użytkownika w Serwisie z góry zdefiniowanej grupy badań laboratoryjnych, realizowana przez ALAB na zasadach określonych w Regulaminie zakończona udostępnieniem Wyniku badań;
 16. Pakiet Badań własnych - usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne, polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu sporządzonego przez Użytkownika zestawu Badań z określonej przez ALAB puli wskazanej w Serwisie, realizowana przez ALAB na zasadach określonych w Regulaminie zakończona udostępnieniem Wyniku badań;
 17. Wynik badań - wynik badania laboratoryjnego wykonanego w ALAB, stanowiący dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 18. Koszyk - lista Usług sporządzona podczas składania Zamówienia na podstawie wyboru Użytkownika spośród Usług udostępnionych w Serwisie;
 19. Kod Rabatowy - kod uprawniający do zakupu Usług z określoną zniżką;
 20. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z ALAB czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 21. Konto Pacjenta - usługa cyfrowa, indywidualne i autoryzowane poprzez login i hasło konto Pacjenta lub Użytkownika w ramach Serwisu, na podstawie rejestracji i akceptacji Regulamin;
 22. Punkt Pobrań - jednostka organizacyjna – punkt pobrań, należąca do ALAB, w której jest możliwe wykonania Usługi Pielęgniarskiej;
 23. Rozwiązanie Cyfrowe - treść cyfrowa lub usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta (m.in. Konto Pacjenta);
 24. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia z ALAB, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu umowy o świadczenie Usług zgodnie z zakresem Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie;
 25. Świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy o Działalności Leczniczej;
 26. Dni Wolne od Pracy - dni wolne od pracy w rozumieniu Ustawy o Dniach Wolnych od Pracy oraz niedziele;
 27. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
 28. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 29. Ustawa o Działalności Leczniczej - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
 30. Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej - ustawa z dnia 15 lipca 2007 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.);
 31. Ustawa o Medycynie Laboratoryjnej - ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2280);
 32. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 33. Ustawa o Dniach Wolnych od Pracy - Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 z późn. zm.);
 34. Ustawa o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 35. Ustawa o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich - ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823);
 36. Ustawa o Prawach Konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 2. Regulamin określa warunki udzielania Świadczeń Zdrowotnych i realizacji Usług, w szczególności warunki:
  1. zasad zakupu i świadczenia przez ALAB Usług określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu,
  2. korzystania z Serwisu,
  3. składania Zamówień,
  4. uiszczania opłaty za Zamówienie,
  5. składania i rozpatrywania reklamacji,
  6. realizacji prawa odstąpienia,
  7. zwrotu kosztów odpłatnych Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie. Regulamin dostępny jest w trwałej postaci pod adresem internetowym: https://www.alab.pl/regulamin
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
 6. ALAB zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu:
  1. ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od ALAB, lub
  2. ze względu na konieczność dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, polepszeniem funkcjonalności przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

§3. Usługi.

 1. Za pośrednictwem Serwisu ALAB umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. ALAB świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
  1. Usługi informacyjne
  2. Usługi Pielęgniarskie
  3. Mobilne Usługi Pielęgniarskie
  4. Badania
  5. Pakiety badań
  6. Pakiety Badań własnych
  7. Konsultacje lekarskie
  8. Konto Pacjenta
 3. Ceny Usług są cenami brutto i zawierają w sobie wszelkie opłaty i podatki.
 4. Opłaty za kontakt z Infolinią ALAB naliczane są według taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.
 5. Usługi wymagające stawienia się w Punkcie Pobrań dla realizowane są z chwilą stawienia się Pacjenta w Punkcie Pobrań.
 6. Zasady zwrotów opłat za niewykorzystane Usługi wskazane są w niniejszym Regulaminie i określone zostały odpowiednio w §3 pkt II ust. 6-7, §3 pkt III ust. 6, §3 pkt IV ust. 4-5, §3 pkt V ust. 5-6, §3 pkt VI ust. 4-5, §3, pkt VII ust. 3 lit. e-f i lit. o, Regulaminu.
 7. ALAB ma obwiązek wykonania Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Usługa Informacyjna

  1. Każdy użytkownik Serwisu w ramach domeny www.alab.pl może zapoznać się z informacjami umieszczonymi w ramach Serwisu.
  2. Usługa informacyjna jest bezpłatna.
  3. Informacje w ramach Usługi Informacyjnej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej a są (i) dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych (ii) nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych (iii) nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia.
  4. Żadna z informacji zawartych w ramach Usługi Informacyjnej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub diagnoza.
 2. Usługa Pielęgniarska

  1. Usługa Pielęgniarska jest Świadczeniem Zdrowotnym polegającym na pobraniu materiału biologicznego dla potrzeb wykonania badań laboratoryjnych i/lub wykonaniu innych Usług wskazanych w Serwisie i opisanych w Regulaminie.
  2. Usługa Pielęgniarska wykonywana jest przez wyspecjalizowany personel ALAB uprawniony do wykonywania zawodu pielęgniarki zgodnie z Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej lub inne uprawnione osoby.
  3. Usługa Pielęgniarska realizowana jest w wybranym przez Użytkownika Punkcie Pobrań.
  4. Usługa Pielęgniarska jest odpłatna. Opłata ma charakter ryczałtowy i pobierana jest jednokrotnie w ramach Zamówienia. Wysokość opłaty za Usługę Pielęgniarską uwidoczniana jest w Serwisie z chwilą składania Zamówienia.
  5. Usługa Pielęgniarska jest niezbędna w celu pobrania krwi lub innych materiałów od Pacjenta dla potrzeb wykonania Badań i/lub Pakietu badań i/lub Pakietu Badań Własnych i jest nierozłączna dla ich realizacji w Punkcie pobrań.
  6. W przypadku niewykorzystania Usługi Pielęgniarskiej wraz z upływem terminu przewidzianego dla wykorzystania wybranej Usługi tj. Usługi Badań, Pakietu badań, Pakietu Badań własnych, umowa na Usługę Pielęgniarską ulega rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo zwrotu opłaty za niewykorzystaną Usługę Pielęgniarską w terminie 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia ALAB takiego żądania.
  7. Postanowienia niniejszego §3 pkt II ust. 6 Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z ALAB umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  8. Usługa Pielęgniarska nie jest realizowana w Dni Wolne od Pracy.
 3. Mobilna Usługa Pielęgniarska

  1. Mobilna Usługa Pielęgniarska jest Świadczeniem Zdrowotnym polegającym na pobraniu materiału biologicznego dla potrzeb wykonania badań laboratoryjnych i/lub wykonaniu innych usług wskazanych w Serwisie, wykonywana poza Punktem pobrań w ramach Wizyty domowej.
  2. Mobilna Usługa Pielęgniarska wykonywana jest przez wyspecjalizowany personel ALAB uprawniony do wykonywania zawodu pielęgniarki zgodnie z Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej lub inne uprawnione osoby.
  3. Mobilna Usługa Pielęgniarska realizowana jest pod wskazanym przez Użytkownika adresem Pacjenta w ramach Wizyty domowej, z zastrzeżeniem możliwości realizacji usług przez ALAB wyłącznie we wskazanych miejscowościach, datach i godzinach określonych w Serwisie z chwilą składania Zamówienia.
  4. Mobilna Usługa Pielęgniarska jest odpłatna. Opłata ma charakter ryczałtowy i pobierana jest jednokrotnie w ramach Zamówienia. Wysokość opłaty za Mobilną Usługę Pielęgniarską uwidoczniana jest w Serwisie z chwilą składania Zamówienia.
  5. Mobilna Usługa Pielęgniarska jest niezbędna i jest nierozłączna dla realizacji Usług w ramach Wizyty domowej.
  6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Pacjenta i/lub Użytkownika realizacja Mobilnej Usługi Pielęgniarskiej w ramach Wizyty domowej nie jest możliwa w wybranym wcześniej przez Użytkownika terminie, Użytkownik powinien odwołać Wizytę domową i wybrać nowy termin jej realizacji. Odwołanie wizyty jest możliwe w każdy dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu (+48) 22 349 11 94 z zastrzeżeniem, że nieodwołanie wizyty w dzień roboczy oraz na przynajmniej 24 godziny przed planowaną datą i godziną skutkuje brakiem zwrotu środków z tytułu Mobilnej Usługi Pielęgniarskiej, w związku z gotowością ALAB do wykonania Mobilnej Usługi Pielęgniarskiej.
  7. Mobilna Usługa Pielęgniarska nie jest realizowana w Dni Wolne od Pracy.
 4. Badanie

  1. Badanie może być zakupione zgodnie z wyborem Użytkownika i dostępnością Badania w Serwisie, w zależności od wybranego przez Użytkownika Punktu Pobrań lub miejscowości, w której realizowana jest Wizyta domowa.
  2. Badanie jest usługą odpłatną. Cena Badania, charakterystyka oraz opis znajdują się przy danej pozycji w Serwisie.
  3. Pacjent zobowiązany jest do realizacji Badań w miejscowości, w której znajduje się Punkt Pobrań, którego wyboru dokonał podczas składania Zamówienia lub pod adresem wskazanym dla Wizyty domowej.
  4. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał realizację Badania w Punkcie Pobrań, jego wykonanie przez Pacjenta jest możliwe przez okres 60 (sześćdziesiąt) dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §4 ust. 14 Regulaminu. Po upływie tego terminu umowa na Badanie ulega rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo zwrotu opłaty za niewykorzystane Badanie i zgłoszenia ALAB takiego żądania.
  5. Postanowienia niniejszego §3 pkt IV ust. 4 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z ALAB umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Pakiet badań.

  1. Pakiet badań może być zakupiony zgodnie z wyborem Użytkownika i dostępnością Pakietu badania w Serwisie, w zależności od wybranego przez Użytkownika Punktu Pobrań lub miejscowości, w której realizowana jest Wizyta domowa.
  2. Pakiet badań jest usługą odpłatną. Cena Pakietu badań, charakterystyka oraz opis Badań, które wchodzą w jego skład znajdują przy danej pozycji się w Serwisie.
  3. Pacjent zobowiązany jest do realizacji Pakietów badań w miejscowości, w której znajduje się Punkt Pobrań, którego wyboru dokonał podczas składania Zamówienia lub pod adresem wskazanym dla Wizyty domowej.
  4. Zakres Pakietu badań jest stały i nie może być zmieniany lub modyfikowany przez Użytkownika.
  5. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał realizację Pakietu badań w Punkcie Pobrań, jego wykonanie przez Pacjenta jest możliwe przez okres 60 (sześćdziesiąt) dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §4 ust. 14 Regulaminu. Po upływie tego terminu umowa na Pakiet badań ulega rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo zwrotu opłaty za niewykorzystany Pakiet badań i zgłoszenia ALAB takiego żądania.
  6. Postanowienia niniejszego §3 pkt V ust. 5 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z ALAB umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Pakiet Badań własnych

  1. Pakiet Badań własnych może być zakupiony z puli Badań udostępnionych przez ALAB zgodnie z wyborem Użytkownika w Serwisie, w zależności od wybranego przez Użytkownika Punktu Pobrań lub miejscowości, w której realizowana jest Wizyta domowa.
  2. Pakiet Badań własnych jest usługą odpłatną. Cena Pakietu Badań własnych zależy od liczby i rodzaju Badań wskazanych przez Użytkownika. Cena, charakterystyka oraz opis Badań, które wchodzą w skład Pakietu Badań własnych znajdują przy danej pozycji się w Serwisie.
  3. Pacjent zobowiązany jest do realizacji Pakietów Badań własnych w miejscowości, w której znajduje się Punkt Pobrań, którego wyboru dokonał podczas składania Zamówienia lub pod adresem wskazanym dla Wizyty domowej.
  4. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał realizację Pakietu badań w Punkcie Pobrań, jego wykonanie przez Pacjenta jest możliwe przez okres 60 (sześćdziesiąt) dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §4 ust. 14 Regulaminu. Po upływie tego terminu umowa na Pakiet Badań własnych ulega rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo zwrotu opłaty za niewykorzystany Pakiet Badań własnych i zgłoszenia ALAB takiego żądania.
  5. Postanowienia niniejszego §3 pkt VI ust. 4 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z ALAB umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Konsultacje lekarskie

  1. Usługa Konsultacji lekarskich polega na wyświetleniu Użytkownikowi profili i/lub kalendarzy lekarzy wraz umożliwieniem umówienia się na Świadczenie zdrowotne realizowane przez Świadczeniodawcę lub ALAB.
  2. W przypadku realizacji Świadczenia zdrowotnego przez Świadczeniodawcę (podmiot trzeci):
   1. wszelkie usługi związane z wykonaniem umowy o Świadczenie zdrowotne, którą Pacjent zawiera z wybranym Świadczeniodawcą (dalej „Umowa o Świadczenie zdrowotne”) są usługami płatnymi zgodnie z cennikiem Świadczeniodawcy wskazanym w Serwisie oraz z uwzględnieniem opłat należnych operatorowi płatności z tytułu realizacji płatności elektronicznych.
   2. w celu zawarcia Umowy o Świadczenie zdrowotne ze Świadczeniodawcą Pacjent powinien zaakceptować regulamin, treści zgód i oświadczeń wskazane przez Świadczeniodawcę i/lub wypełnić stosowny formularz w ramach, którego Pacjent potwierdza między innymi rodzaj, termin (jeśli wskazano) i cenę Świadczenia wybranego Świadczeniodawcy oraz - w przypadku płatności elektronicznej dokonywanej „z góry” - przekazuje środki w wysokości ceny Świadczenia zdrowotnego na wskazane przez Świadczeniodawcę konto.
   3. Umowa o Świadczenie zdrowotne wykonywana jest przez wybranego przez Pacjenta Świadczeniodawcę, który ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za jej realizację. Rezygnacja lub zmiana warunków zawartej Umowy o Świadczenie zdrowotne (np. zmiana terminu, rezygnacja, reklamacja) może być dokonana na zasadach określonych we właściwym regulaminie Świadczeniodawcy mającym zastosowanie do Umowy o Świadczenie zdrowotne.
  3. W przypadku realizacji Świadczenia zdrowotnego przez ALAB obowiązują postanowienie niniejszego Regulaminu oraz następujące postanowienia:
   1. Konsultacja Lekarska polega na realizacji Świadczeń zdrowotnych w szczególności udzieleniu porady medycznej, interpretacji wyników badań laboratoryjnych i jest świadczona przez lekarza ALAB odpłatnie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Konsultacja Lekarska (jeśli udostępniono) może zostać wykupiona samodzielnie lub z Usługami dostępnymi w ramach Serwisu.
   2. cena Konsultacji Lekarskiej uwidoczniona jest w Serwisie.
   3. Konsultacja Lekarska realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Dni Ustawowo Wolnych od Pracy zgodnie z dostępnością lekarza.
   4. wykonanie Konsultacji Lekarskiej jest możliwe po uzyskaniu wszystkich Wyników badań laboratoryjnych objętych Usługami, do których wykonywana jest Konsultacja Lekarska.
   5. zgłoszenie woli skorzystania z Konsultacji Lekarskiej powinno nastąpić w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia poinformowania przez ALAB o dostępności wszystkich Wyników badań, do których zakupiona została Konsultacja Lekarska. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim umowa na Konsultację Lekarską ulega rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo zwrotu opłaty za niewykorzystaną Konsultację Lekarską.
   6. ALAB dokonuje zwrotu płatności, w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w lit. e przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użyty został do jej dokonania.
   7. o dostępności Wyników badań ALAB informuje telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu podany podczas składania Zamówienia.
   8. w celu umówienia Konsultacji Lekarskiej należy skontaktować się z ALAB za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: (+48) 22 349 11 94.
   9. opłaty za kontakt z infolinią ALAB naliczane są według taryfy operatora Użytkownika.
   10. w przypadku gdy preferowany termin Konsultacji Lekarskiej nie będzie dostępny, ALAB zaproponuje inny możliwy termin wykonania Konsultacji Lekarskiej. W przypadku, w którym Konsultacja Lekarska nie może być wykonana z przyczyn leżących po stronie ALAB, ALAB niezwłocznie przystąpi do ustalenia nowego terminu Konsultacji Lekarskiej.
   11. Konsultacja Lekarska udzielana jest przez lekarza ALAB za pośrednictwem środków komunikacji na odległość – telefonu lub videorozmowy przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego Microsoft Teams.
   12. po umówieniu terminu Konsultacji Lekarskiej ALAB przekazuje informację o terminie umówionej Konsultacji Lekarskiej na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej.
   13. w przypadku wyboru opcji kontaktu za pośrednictwem telefonu Lekarz skontaktuje się telefonicznie w umówionym terminie Konsultacji Lekarskiej.
   14. w przypadku wyboru opcji kontaktu za pośrednictwem videorozmowy na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej przesłany zostaje aktywny link do spotkania z lekarzem.
   15. Postanowienia niniejszego §3 pkt. VII lit. e-f Regulaminu ustępu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z ALAB umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   16. w wyniku Konsultacji Lekarskiej lekarz ALAB sporządza dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   17. w czasie wykonywania Konsultacji Lekarskiej Lekarz przestrzega standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych, etyki zawodowej oraz przestrzega zasad tajemnicy lekarskiej.
 8. Konto Pacjenta

  1. Użytkownik Serwisu i/lub Pacjent (rozumiany w ramach Usługi Konto Pacjenta jako Pacjent będący jednocześnie Użytkownikiem) mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Konta Pacjenta.
  2. Dostęp do Konta Pacjenta jest zastrzeżony i wymaga wskazania loginu i hasła.
  3. Rejestracja do Konta Pacjenta jest opcjonalna.
  4. W ramach Konta Pacjenta Użytkownik i/lub Pacjent uzyskują dostęp do Wyników badań, historii zamówień, oraz profilu (Twoje dane), w ramach którego wskazuję dane osobowe i ma możliwość zmiany hasła.
  5. Wypełniając formularz rejestracji lub dokonując aktualizacji danych w ramach Portalu Pacjenta, Użytkownik i/lub Pacjent potwierdza, iż wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i posiada prawo dysponowania nimi.
  6. Na Użytkowniku i/lub Pacjencie ciąży obowiązek ochrony hasła do Konta Pacjenta w przed osobami trzecimi. Użytkownik i/lub Pacjent odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane umożliwiające korzystanie z jego Konta Pacjenta, w tym za działania osób, które weszły w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.
  7. W ramach funkcjonalności Konta Pacjenta realizowane jest prawo Pacjenta do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, przewidziane w art. 9 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  8. Każdy Użytkownik i/lub Pacjent może posiadać nie więcej niż jedno Konto Pacjenta. ALAB może odmówić rejestracji Konta Pacjenta Użytkownikowi/Pacjentowi, jeżeli podany numer PESEL został uprzednio wskazany przez innego Użytkownika lub Pacjenta.
  9. Niedopuszczalne jest stosowanie w toku rejestracji loginu:
   1. którego treść naruszałaby prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste lub prawa autorskie lub prawa pokrewne ALAB, innych Użytkowników albo osób trzecich,
   2. zawierającego słowa powszechnie uznawane za obelżywe,
   3. naruszającego przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy ALAB.
  10. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §8 Regulaminu, Użytkownik i/lub Pacjent może w każdym czasie zrezygnować z Konta Pacjenta bez podania przyczyny i zakończyć w ten sposób świadczenie mu przez ALAB Usługi drogą elektroniczną w ramach Konta Pacjenta (wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Konta Pacjenta). W tym celu wystarczy skierować do ALAB jednoznaczne żądanie usunięcia Konta Pacjenta, stanowiące jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie tej Usługi, na adres e-mail: info@alab.com.pl lub listownie na adres siedziby ALAB wskazany w niniejszym Regulaminie.
  11. Rezygnacja z Konta Pacjenta (wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Konta Pacjenta) wiążę się z brakiem możliwości korzystania z Konta Pacjenta, w tym logowania i pobrania – poprzez Konto Pacjenta – Wyników badań. Niezależnie od powyższego ALAB jako podmiot medyczny przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta i udostępni taką dokumentację medyczną na żądanie Pacjenta.
  12. Po otrzymaniu przez ALAB wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta Pacjenta, o którym mowa powyżej, Konto Pacjenta zostanie niezwłocznie usunięte z systemu teleinformatycznego ALAB, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania usunięcia Konta Pacjenta.
  13. Dostęp do Konta Pacjenta zostaje udzielony po akceptacji Regulaminu.

§4. Składanie Zamówień. Zawarcie umowy.

 1. Użytkownik może składać Zamówienia w ramach Serwisu przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Podczas składania Zamówienia w ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z listą Punktów Pobrań oraz wykazem miejscowości, w których może zrealizować Zamówienie, także w formie Wizyty domowej.
 3. W przypadku wyboru Badania, Pakietu badań, Pakietu Badań własnych do Zamówienia w Koszyku dodana zostaje automatycznie Usługa Pielęgniarska albo – w przypadku Wizyty domowej – Mobilna Usługa Pielęgniarska, która jest niezbędna dla potrzeb realizacji Usług.
 4. Na etapie kompletowania Zamówienia Użytkownik może wykorzystać – jeśli posiada - Kod Rabatowy.
 5. Podczas składania Zamówienia Użytkownik podaje dane osobowe Pacjenta oraz Użytkownika jako osoby Zamawiającej Usługi.
 6. W przypadku Pacjenta wymagane jest podanie następujących danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. PESEL
  3. numer telefonu dodatkowo w przypadku braku numeru PESEL:
  4. datę urodzenia oraz
  5. płeć
  6. przedział wiekowy określający osobę dorosłą lub dziecko w rozumieniu zapisów niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku Użytkownika, jako osoby Zamawiającej Usługi wymagane jest podanie następujących danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. numer telefonu
  3. PESEL
  4. adres e-mail dodatkowo w przypadku braku numeru PESEL:
  5. datę urodzenia oraz
  6. płeć
 8. W ramach Serwisu, w trakcie składania Zamówienia Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
 9. Użytkownik w celu przejścia do płatności jest zobligowany do oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu i Polityki Prywatności oraz złożenia oświadczeń i wyrażenia zgód obligatoryjnych, bez których złożenia Użytkownik nie będzie mógł kontynuować procesu składania Zamówienia. Złożenie oświadczeń i zgód następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika właściwego pola wyboru.
 10. Po podaniu wymaganych danych oraz złożeniu wymaganych oświadczeń i zgód Użytkownik może złożyć Zamówienie i dokonać płatności. Możliwe metody płatności określa §5 Regulaminu.
 11. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Użytkownika zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług przez ALAB w zakresie objętym Zamówieniem.
 12. W celu zawarcia Umowy o udzielenie Świadczeń zdrowotnych Użytkownik powinien:
  1. zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności oraz zgody i oświadczenia wskazane z chwilą składania Zamówienia,
  2. wypełnić stosowny formularz w ramach, którego Użytkownik wskazuje dane osobowe i teleadresowe Użytkownika oraz Pacjenta.
 13. Z chwilą złożenia Zamówienia ALAB informuje Użytkownika na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej o potwierdzeniu złożenia Zamówienia wraz z indywidualnym numerem Zamówienia, który – chcąc zrealizować Usługę - powinien okazać w wybranym przez siebie Punkcie Pobrań lub pielęgniarce/pielęgniarzowi lub położnej w przypadku Wizyty domowej.
 14. Umowa o udzielenie Świadczeń zdrowotnych zostaje zawarta po dokonaniu przez Użytkownika płatności z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia złożonego Zamówienia (oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia oferty) drogą elektroniczną, informatyczną lub teleinformatyczną w postaci wiadomości: email i/lub SMS i/lub telefonicznie na podany przez Użytkownika w ramach formularza: adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. W celu uniknięcia wątpliwości - nieotrzymanie potwierdzenia e-mail lub SMS lub telefonicznego w ciągu godziny od złożenia Zamówienia oznacza, że Umowa o udzielenie Świadczeń Zdrowotnych nie została zawarta. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z ALAB w celu otrzymania dalszych instrukcji pod numerem wskazanym w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 15. Opłacenie zamówienia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do 2 godzin od złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne anulowanie Zamówienia.
 16. Błędnie złożone lub nieopłacone Zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Użytkownika umowy o udzielenie Świadczeń zdrowotnych z ALAB.
 17. Realizacja Zamówienia zakupionego w Serwisie w zakresie Usługi odbywa się podczas jednej wizyty w Punkcie Pobrań albo Wizyty domowej, w zależności od wyboru użytkownika w trakcie składania Zamówienia. Nie jest możliwe częściowe wykonanie Usługi w ramach kilku wizyt.
 18. W przypadku Pacjenta poniżej 16 lat Usługi wykonywane są za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, a w przypadku Pacjenta w wieku 16 – 18 lat za zgodą tego Pacjenta i jej opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

§5. Płatności.

 1. W Serwisie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
  1. kartą płatniczą (Visa lub Mastercard); lub
  2. za pośrednictwem płatności BLIK; lub
  3. szybkim przelewem elektronicznym; lub
  4. formuły zakupowej „PayPo”;
   1. poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 obsługiwany przez PayPro z siedzibą w Poznaniu oraz
   2. imoje obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach
 2. Korzystając z powyższych form płatności Użytkownik nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. ALAB nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższych form płatności.
 4. Zamieszczone w Serwisie ceny zawierają wszystkie podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT.

§6. Odbiór Wyników badań.

Pacjent lub opiekun prawny Pacjenta, albo odpowiednio upoważniona pisemnie osoba może odebrać Wynik badań zrealizowanych w ramach Pakietów badań i Badań w następujący sposób:

 1. osobiście w Punkcie Pobrań, w której wykonał badania oraz po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
 2. online, w ramach Konta Pacjenta
 3. online, w ramach Serwisu jeśli udostępniono

§7. Rozwiązanie Cyfrowe.

 1. ALAB ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Rozwiązania Cyfrowego (np. Konto Pacjenta) w terminie oraz brak zgodności Rozwiązania Cyfrowego z umową (Regulaminem).
 2. Jeżeli Rozwiązanie Cyfrowe, nie zostało dostarczone w terminie, Konsument ma prawo wezwania do jej dostarczenia w trybie reklamacji określonym w ust. 12-15. Jeżeli ALAB nie dostarczy Rozwiązania Cyfrowego niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Konsumentem terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Rozwiązania Cyfrowego, jeżeli:
  1. ALAB oświadcza, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Rozwiązania Cyfrowego, lub
  2. Konsument i ALAB uzgodnili, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Rozwiązania Cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a ALAB nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. W przypadku, świadczenia Rozwiązania Cyfrowego w sposób niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia Rozwiązania Cyfrowego do zgodności z umową w trybie reklamacyjnym określonym w ust. 12-15.
 5. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy:
  1. jeśli zgodnie z odpowiedzią ALAB na żądanie złożone na podstawie ust. 4, doprowadzenie do zgodności Rozwiązania Cyfrowego z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. ALAB nie doprowadzi Rozwiązania Cyfrowego do zgodności z umową zgodnie z żądaniem złożonym na podstawie ust. 4;
  3. brak zgodności z umową nadal występuje, mimo że ALAB próbował doprowadzić Rozwiązanie Cyfrowe do zgodności z umową zgodnie z żądaniem złożonym na podstawie ust. 4;
  4. brak zgodności Rozwiązania Cyfrowego z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony polegającym na doprowadzeniu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do ich zgodności z umową,
  5. z oświadczenia ALAB, złożonego w odpowiedzi na żądanie zgłoszone na podstawie ust. 4, wyraźnie wynika, że Rozwiązanie Cyfrowe nie zostanie doprowadzona do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 6. W przypadku uznania zasadności żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ust. 5 ALAB dokona tego obniżenia proporcjonalnie, z uwzględnieniem czasu jej trwania.
 7. Konsument nie może dokonać odstąpienia, jeżeli Rozwiązanie Cyfrowe jest dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Rozwiązania Cyfrowego z umową jest nieistotny.
 8. ALAB ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Rozwiązania Cyfrowego z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Rozwiązanie Cyfrowe miało być dostarczane.
 9. ALAB jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Rozwiązaniu Cyfrowemu niezgodnemu z umową oraz Rozwiązaniu Cyfrowemu, którego obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy
 10. ALAB ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 11. ALAB dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsumenta ma prawo złożenia reklamacji dotyczących świadczenia Rozwiązania Cyfrowego podając dane niezbędne do jego weryfikacji w procesie reklamacji zgodnie z §10 ust. 1 lit a) wraz ze wskazaniem informacji o okolicznościach reklamacji m. in. wskazanie Rozwiązania Cyfrowego, którego dotyczy reklamacja i datę wystąpienia problemu.
 13. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przez stronę internetową: https://alabreklamacje.pl/
 14. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 15. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail, który został wskazany w procesie reklamacji.
 16. Postanowienie §10 ust. 4 stosuje się do reklamacji Rozwiązania Cyfrowego.

§8. Prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (np. §4 ust. 14 Regulaminu lub w przypadku Konta Pacjenta od z chwilą wskazaną w §3 pkt. VIII ust. 13 Regulaminu).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować ALAB o swojej decyzji o odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub formularz na stronie internetowej).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Konsumenta:
  1. na adres: ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
  2. za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://sklep.alablaboratoria.pl/odstapienie
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jednakże nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotycząca wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub formularza, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lit. b lub ust. 3 lit. c powyżej, ALAB niezwłocznie przekazuje Konsumentowi na wskazany przez niego lub użyty w korespondencji adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 8. ALAB niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wynikające z zakresu złożonego oświadczenia o odstąpieniu bez obciążania Konsumenta dodatkowymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym ALAB wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ALAB utraci prawo odstąpienia od umowy.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania aby wykonywanie Usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez ALAB do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem określonej ceny Usługi.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ALAB o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 12. ALAB dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami
 13. Postanowienia niniejszego §8 Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z ALAB umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00‐030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 ‐ 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)
 5. Zgodnie z treścią art. 5 pkt. 5 lit. b) Ustawy o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia Pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§10. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
  1. za pomocą formularza znajdującego się na stronie: https://www.alabreklamacje.pl
  2. drogą elektroniczną na adresy mailowe Lokalnych Działów Obsługi Klienta, które znajduje się pod adresem: https://www.alablaboratoria.pl/form/pok
  3. listownie na adres:
   ALAB laboratoria Sp. z o.o.
   ul. Stępińska 22/30
   00-739 Warszawa
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. numer Zamówienia,
  2. imię i nazwisko składającego reklamację,
  3. imię i nazwisko Użytkownika lub Pacjenta,
  4. adres poczty elektronicznej, a w przypadku reklamacji listownej – adres korespondencyjny,
  5. opis problemu, który wystąpił, stanowiącego przyczynę reklamacji wraz z podaniem miejscowości, w której wystąpił problem,
  6. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
  7. numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez ALAB. Informacja o jej wyniku przekazywana jest w przypadku zgłoszenia reklamacji:
  1. w formie listownej – listownie,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – w formie elektronicznej na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej,
 4. Postanowienia niniejszego §10 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z ALAB umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§11. Wymogi techniczne.

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:
  1. urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem (np. desktop, laptop, tablet, telefon komórkowy),
  2. telefon komórkowy
  3. dostęp do Internetu oraz
  4. skrzynkę poczty elektronicznej (adres email).
 2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny mieć możliwość połączenia z Internetem oraz powinny spełniać następujące wymagania:
  1. w przypadku desktopów i laptopów: system operacyjny Windows w wersji 10 i wyższej lub MacOs w wersji Big Sur 11.2.1 lub wyższej;
  2. w przypadku urządzeń mobilnych system operacyjny Android w wersji 8.0 lub wyższej lub iOs w wersji 14
  3. przeglądarka internetowa Chrome albo Safari albo Firefox albo Opera albo Microsoft Edge w najnowszych wersjach.
 3. Witryna internetowa Serwisu dopasowuje się automatycznie do rozdzielczości ekranu.
 4. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i/lub oprogramowania, o których mowa w ust. 1, 2, 7 powyżej, ani innego oprogramowania lub sprzętu potrzebnego do korzystania z Serwisu. Zapewnienie odpowiednich urządzeń i/lub oprogramowania należy do Użytkownika.
 5. Użytkownik może korzystać z innych przeglądarek internetowych niż wskazane w ust. 2 powyżej, ALAB nie gwarantuję w takim przypadku prawidłowości działania Serwisu.
 6. Koszty transmisji danych Użytkownik ponosi we własnym zakresie, zgodnie z zawiązaną umową z dostawcami Internetu i/lub operatorami telekomunikacyjnymi.

§12. Ochrona danych osobowych.

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie Serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych jest ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz podczas zamawiania Świadczenia zdrowotnego poprzez Infolinię.
 5. W związku z Zamówieniem Usługi w Serwisie przetwarzane będą dane Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer telefonu komórkowego;
  4. numer PESEL
  5. data urodzenia
  6. płeć
  7. termin realizacji usługi
  8. adres zamieszkania (W przypadku zamówienia przez Użytkownika usługi – Mobilna Usługa Pielęgniarska, o której mowa w § 3 pkt. III niniejszego Regulaminu,)
 6. W przypadku wyrażenia zgody na Newsletter będzie przetwarzany adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 7. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez ALAB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji Świadczenia Zdrowotnego , chyba że wcześniej Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Użytkownikowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
  3. dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Użytkownikowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach Pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
  4. przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez ALAB działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem
  6. świadczenia marketingu bezpośredniego, świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji (newsletter) poprzez przesłanie informacji na adres newsletter@alab.com.pl z żądaniem cofnięcia zgody. ALAB będzie przetwarzać dane przez okres ważności zgody lub do czasu skorzystania z innych praw przez Użytkownika.
 8. Użytkownik jeśli przepisy prawa, nie wskazują inaczej, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych
  3. usunięcia swoich danych osobowych
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  6. przenoszenia danych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
 9. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Serwis znaleźć można pod adresem internetowym: https://online.alab.pl/privacy-policy

§13. Spory.

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy ALAB, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy ALAB, podmiotem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedziby ALAB. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§14. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie pod adresem: https://www.alab.pl/regulamin oraz na każde żądanie może zostać dostarczany Użytkownikowi drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat
 3. ALAB jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:
  1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na ALAB obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu,
  2. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu - w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu,
  3. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na ALAB obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu,
  4. wprowadzenie przez ALAB nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu - w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu,
  5. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem - w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść,
  6. zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów w Regulaminie,
  7. zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych wskazanych w Regulaminie,
  8. zmiany w zakresie wprowadzenia nowych, dodatkowych funkcji Rozwiązań Cyfrowych,
  9. konieczności poprawy obsługi lub usprawnienia działania Rozwiązań Cyfrowych,
  10. zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Rozwiązań Cyfrowych,
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień:
  1. Konsumenta lub
  2. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności co do wykonania przez ALAB zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym także w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez ALAB.

 5. Umowy z ALAB są zawierane w języku polskim.
 6. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych począwszy od dnia związania Użytkownika zmienionym Regulaminem.
 7. ALAB poinformuje o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez rozesłanie e-maili z informacją o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również opublikowana w Serwisie
 8. Do Zamówień składanych od momentu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin
 9. Użytkownik posiadający Konto Pacjenta, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien wypowiedzieć Usługę Konta Pacjenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania od ALAB informacji o zmianie Regulaminu zgodnie z ust. 7 (wypowiedzenie Usługi Konta Pacjenta może nastąpić np. w sposób określony w §3 pkt. VIII ust. 10 Regulaminu).
 10. Regulamin podlega prawu powszechnie obowiązującemu w Polsce.
 11. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków i w tym zakresie stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. ALAB oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 14. Skargi dotyczące naruszeń prawa do ochrony zdrowia Pacjent może zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, kancelaria@rpp.gov.pl tel.: (22) 5328250 https://www.gov.pl/web/rpp)
 15. Kontakt z ALAB można uzyskać w sposób szybki i efektywny:
  1. Pod adresem:
   ALAB laboratoria Sp. z o.o.
   ul. Stępińska 22/30
   00 – 739 Warszawa
  2. Pod numerem telefonu:
   Infolinia: (+48) 22 349 11 94 (od poniedziałku do piątku w godzinach od ) 8:00 do 16:00
   (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Użytkownika)
  3. Pod numerem faxu:
   (+48) 223496023
  4. Pod adresem poczty elektronicznej:
   info@alab.com.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Alab laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

adres email: info@alab.com.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług laboratoryjnych:

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………………………………...………

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………...………

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………..

Data

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter i zyskaj pewność, że nie umknie Ci żaden ciekawy artykuł! Poinformujemy Cię też o najnowszych akcjach profilaktycznych w naszym e-sklepie.